martijn

archive

Home

Opwekking 123: Groot is Uw trouw o Heer.

Het lied is een vertaling van Great is Thy faithfulness. De tekst is geschreven in 1923 door Thomas O. Chisholm, de vertaler is onbekend. De muziek van het lied is geschreven door William Marion Runyan.

Het lied getuigt van de dankbaarheid van christenen voor de trouw, de vergevingsgezindheid, de kracht en de hoop, die zij ontlenen aan hun geloof in de almachtige God, die liefde is.

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde .

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,

zon, maan en sterren in hemelse baan

tonen zo duidelijk uw goddelijke wijsheid.

Uw grote trouw, die zal blijven bestaan.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt. 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Read More →

Zondag 25 februari is de diaconale collecte bestemd voor HCR.

De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiële hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië. De Stichting HCR is een actieve organisatie, die initiatieven promoot en de zelfstandigheid van mensen zoveel mogelijk voorop stelt. Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging. 

Voor meer info zie: https://www.stichtinghcr.org

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekening nummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Read More →

Zondag 28 januari is de diaconale collecte bestemd voor het straatpastoraat in Amersfoort. Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid. De mens is een schepsel van God en gemaakt voor heil. Daarom zoekt het straatpastoraat de mensen op straat en in de opvang op. Om hen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Om hen te laten ervaren dat ze er mogen zijn. Om hen te helpen bij de vragen naar de zin van hun leven en bij hun zoektocht naar God. Een mens is meer dan een ‘junk’, meer dan een ‘overlastbezorger’, meer dan een ‘zwerver en bedelaar’. Ieder mens is een ‘kind van God’ en heeft het recht dat iedere dag te horen.

Read More →

Zondag 31 December (oudejaarsdag) is de diaconale collecte bestemd voor Stichting HIP. HipHelpt koppelt in diverse locaties in Nederland dagelijks hulpvragen aan vrijwillige hulpbieders. Mensen met een hulpvraag hoeven niet te betalen voor de hulp die zij ontvangen. Zij hebben namelijk zelf niet de financiële middelen om de hulpvraag op te lossen. Hebben ze dat wel? Dan verwijst HIP  hen door. Om te zorgen dat in de HipHelpt locaties hulpvragers geholpen kunnen worden is er een landelijk servicepunt met betaalde krachten. Dit team ondersteunt de HipHelp locaties met o.a. training, Pr-materialen en het matchingssysteem. Daarnaast wordt er gebouwd aan nieuwe locaties. Zelf iemand helpen via Hip kijk dan op de site van HipHelpt Amersfoort: https://hiphelpt.nl/amersfoort

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Read More →

Zondag 26 november 2023 collecteren wij voor een project in Peru. Het savanne-achtige bosgebied in het noorden van Peru takelt in rap tempo af door uitputting. De bossen veranderen in woestijn en verliezen hun unieke biodiversiteit. A Rocha Peru wil dit proces omkeren en zet in op herstel, behoud en bescherming van het regenwoud en ecosysteem. De lokale bevolking is afhankelijk van de bossen voor voedsel, water en inkomen. A Rocha ondersteunt hen hoe ze de bossen op een duurzame manier kunnen gebruiken zodat ze toch inkomen blijven genereren. (projectnummer PER153 bosbehoud).

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Read More →

Zondag 29 oktober 2023 collecteren wij voor Gipsy Mission. Er is  enorme nood van zigeunermensen op het platteland in Roemenië en Oekraïne. GipsyMission wil hier iets aan doen, want hulp verandert. Wij verwijzen graag naar de website www.gipsymission.nl om te kijken naar de lopende projecten. De nood in Oekraïne was al hoog en u begrijpt dat dit door de oorlog niet beter is geworden. Hieronder enkele citaten uit het reisverslag van het bestuur Van Gipsy Mission van juni 2023:

“Maandag 19 juni einde dag: net 5 minuten in Oekraïne en bij Bela langs geweest die verantwoordelijk is voor het diaconaal centrum van de kerk. Grote nood omdat de gipsy gemeenschap veel nodig heeft. Door de oorlog zijn alle kindtoelagen gestopt. Ze maken nu met hun eigen bakkerij elke dag 600 broden en hebben financiering nodig om dit dagelijks door te laten gaan. Wie helpt ons was zijn vraag.”

“Dinsdag 20 juni in Mezovari met hartelijke ontvangst door pastor Istvan die begon met Psalm 23: “de Heere is mijn herder mij ontbreekt niets”. Om stil van te worden.”

Read More →

Zondag 24 september 2023 is de extra diaconale collecte voor stichting “Open Doors”. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Degene die met de seniorentocht zijn mee geweest begin juni kunnen ons hier ook meer over vertellen.

Read More →

Zondag 30 juli en zondag 27 augustus is de extra diaconale collecte bestemd voor Stichting Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken zijn aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. In Amersfoort ondersteunen zijn o.a. Woongroep de Wissel in de wijk Kattenbroek.

Read More →

Zondag 25 juni 2023 is de extra diaconale collecte voor “Maaltijden voor kwetsbare schoolkinderen in Israël. In Jeruzalem leeft een groot aantal Joodse en Arabische gezinnen onder de armoedegrens. Kinderen van ouders die de schoollunch niet kunnen betalen, zitten met een lege maag op school. De Joodse organisatie Yad Elie wil helpen door maaltijden te verstrekken aan de armsten, ongeacht geloof of afkomst. Daarnaast verzorgt Yad Elie op vele manieren voorlichting over gezonde voeding aan leraren en ouders. De kans op een gezonde ontwikkeling voor kinderen wordt op deze manier vergroot.

Geen kind mag hongerlijden in het land van melk en honing.’ Dat vinden de mensen van Yad Elie, en deputaten zijn het roerend met hen eens. Deputaten werken in dit project nauw samen met het Centrum voor Israëlstudies (CiS). Wie dagelijks een gezonde maaltijd moet missen, kan zich niet goed ontwikkelen, zowel lichamelijk als geestelijk. Yad Elie biedt Arabische en Joodse kinderen op school een gezonde maaltijd aan. Daarnaast krijgen onderwijzers en ouders voorlichting over het belang van goede voeding.

Read More →

Zondag 28 mei (1e pinksterdag) is de collecte bestemd voor het Hospice Dôme in Amersfoort. Het Hospice Dôme biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Het Hospice baseert zich hierbij op de overtuiging dat ieder leven van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een gave van God. Dit vormt de bron van inspiratie en bemoediging voor degenen die in het hospice werken. Hospice Dôme biedt haar zorg aan vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging die zich vertaalt in een concrete visie op zorg en het dagelijks handelen.

Meer weten zie: https://www.hospicedome.nl/hospice-dome/

Read More →

Tekst van de dag

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.